El-Hamdu lillâhi Rabbi’l-‘Âlemîn. el-Hamdu lillâhi hakka hamdihî ve senâihî ve’s-salâtu ve’s-selâmu ‘alâ hayri halkıhî Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în. Allâhümme belliğ ve evsil misle sevâbi hâzihi’l-hatmeti’ş-şerîfeti’l-mübâraketi ba’del -kabûli minnâ, bi’l-fadli ve’l-kerâmi hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati menba’i’s-sıdki ve’s-safâ eşrafi’l-verâ seyyidinâ Muhammedin-il Mustafa (Sal-Iallâhu Te’âlâ ‘aleyhi ve selem ve ilâ ruhi).

Küllin min âlihî ve evlâdîhî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ihî ve zürriyyâtihî ve muhâcirîhî ve ensârihî (Rıdvânullâhî Teâlâ ‘aleyhim ecma’în ve ilâ ruhi.)

Küllin min sâdât-i silsileti ‘t-tarîkati’l-‘aliyyeti’n-Nakşibendiyyeti ve’l-Kâdiriyyeti ve’s-Suhreverdiyyeti ve’l-Çeştiyyeti ve’l-Kübreviyyeti (Kaddesallâhu teâlâ esrâ-rahum ecma’în ve ilâ ruhi).

Şeyhinâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmi’t-tarîkati zi’1-feydi’l-cârî ve’n-nûrî’s-sârî eş-şeyh Bahâi’l-hakkı ve’lhakîkati ve’ddîn, Hazret-i eş-şeyh Muhammedini’l-Üveysiyyi’l-Buhâriyyi-el-Ma’rûfi bi Şâh-i Nakşibend (Kaddesallâhu sirrahû ve ilâ ruhi).

Menbei’l-meârifi ve’1-kemâli seyyidi’s-sâdâti es-Seyyid Emîr Külâl (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

el-Mukbil-i ‘aleyke ve lima sivâke’nnâsi eş-şeyhi Muhammedini’l-Bâbâ semmâsi (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi)

el-Valihî fî mehabbeti mevlâhu’l-ğaniy yi’l-ma’rûfi bi-hazret-i Azîzân Hâce ‘Aliyyi’ r- Râmitenî (Kaddesallâ-hu sırrahû ve ilâ ruhi).

el-Mu’ridi ‘ani’l-murâdi’d-dünyeviyyi ve’l-uhreviyyi hazret-i eş-şeyh Mahmûdi’l-încîriyyi’l-Fağnevî (Kaddesallâ-hu sırrahû ve ilâ ruhi)

el-mütesellihi ‘ani’l-hicâbi’lbeşeriyyi hazret-i eş-şeyh ‘Ârifi’r-Rîvegerî (Kaddesallâhu sirrahû ve ilâ ruhi).

Kutbi’l-evliyâ ve burhâni’l-asfiyâ kâmi’i’l-bid’ati muhyi’s-Sünneti şeyhi’l-meşâyihi mevlânâ Hazret-i eş-şeyh Abdü’l-Hâliki’l-Gücdevânî (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

el-Kutbi’ l -hakkânî el-ğavsi’s-semedânî eş-şeyh Ahmed el-Fârûkîyyi-s-Serhendîyyi-el-ma’rûfi bi’l-îmâmi’ r-Rabbânî elmüceddidi’Iil-el-fi’s-sânî (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

Kutbi dâirati’l-irşâdi ğavsi’s-saka-leyn ‘ale’ssâdâdi es-sâiri fillâh er-râki’i’s-sâcidi zi’lcenâheyni hazret-i Dıyâuddîn Mevlânâ hazret-i eş-şeyh Hâlid (Kaddesallâ-hu sırrahû ve ilâ ruhi).

Menbe’i’l-hilmi ve nûri’z-zalâm el-hâdî beyne’l-‘aşâiri ve’l-akvam hazret-i Sirâci’ddînillezî zahera min halefi seyyidi’l-enâm mevlânâ hazret-i eş şeyh seyyid Abdullah (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

Şeyhine’l-ğayûrillezî bihî netebâhâ mevlâne’l-vekûri kutbi’l-irşâdi ve’l-medâri hazret-i Şihâbu’d-dîn mevlânâ hazret-i eşşeyh Seyyid Tâhâ (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

Sultâni’l-küberâi’l-mütekaddimîn kıdveti’l küberâi’l-müteahhirîn ğavsi’l-‘âm-meti ve’l -hâifîn kutbi’l-eimmeti ve’s-sâlikî-n muğîsi’l-müstağîsîne mûnisi’l-ğurabâi ve’l-‘âşikîn mevlânâ hazret-i şeyhine’1kâmili’lmükemmili’l Üveysiyyi mevlânâ hazret-i eşşeyh Seyyid Sıbğatillâhi’l-Arvâsî (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi)

Sultâni’l-‘ârifîne kutbi’l-aktâbi’l-vâsilî ne’l-müteşerrifî bi’l-fenâi’l-mutlaki murabbii’s-sâlikîne ilâ rabbihim ‘ale’l-vechi’lehakkı nâsırı’ş-Şerî’ati’l-Ğarrâi kâmi’i’l-bid-‘ati’d-darrâi müceddidi âsâri’s-Selefi ve’t-Tâbi’îne ve mümehhidi bünyâni tarîkati’lhalefi ve’ l -lâhikîne el-mütesarrıfi ‘ale’l-itlâkilezî lem yura lehû nezîrun bâ’de’t-tefehhusi fi’l-afaki kâtıın-nisbeti ‘ani’lmübtedei’d-Tâğî mevlânâ şeyhine’l-kâmili’lmükemmili hazret-i eş-şeyh Abdi r-R ah mân Tâhî (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

Şeyhi’ş-şerî’ati ve şehbâzi’t-tarîkati ve burhânil-hakîkati el-fânî fillâhi ve’l-bâkî bil-lâhi el-mu’tesimi bi-hablilâh rnevlânâ şey-hine’l-kâmili’l-mükemmili hazret-i eşşeyh Fethullâh (Kaddesallâhu sırrahû ve İlâ ruhi).

Cami i kemâlâti’l-evliyâi’l-evveline ve mecma’i’l-âdâbi ve fuyuzâti’l-âhirîne ‘umdeti’l-İslâmi ve’l-müsîimîne ‘umûdi’l-meşâyihi biecme’ihim ve’s-sâlikîne nurus-semavati vel erad’ıne sirâci’l-mil-leti ve’d-dîn kehfi’d-du’afâi ve’l-mesâkîne kutbi’l-eimmeti ve’s-sâlikîne sultâni’l-‘âşikî-n mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili hazret-i eşşeyh Muhammed Diyâuddîn (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

Vâris-i Makâmâti’l-evliyâi ve’l-Mürselin imâmi’l-mü’minîn ‘umdeti’l-‘âbidîn ve’ssâlikîn müzhiri’ş-Şerî’ati’l-Ğarrâi muh-yi’ttarîkati’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâi el-mütesellihi’ani’l-hicâbi’l-insiyyil-hâzini li’ssirril ma’neviyyi mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l- mü kemmili hazret-i eş-şeyh Ahmed el-Haznevî (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

El bazili cuhdehu fî tervîcîşşeriati’l ğarrai vessa’yi fî teşdidil bid’atiddarrai melceil fukarai vel avnidduafai velezillati ellezi temesseke bihî temesseke bihâbli mevsûk. Mevlanâ hazreti şeyh Muhammed Ma’şuk (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

Fezleketi cehebîzi ulema’il mukaddimine gıdvetil ulemail mûteahhirine rasıhîne el münzeci kûberai selefil mutasavvıfine el mustağrikî fî bihari’l tuvissamedaniyyeti velmünğamisi fî envarirrahmaniyyeti hüccetillahi alinnasi el haşi rabbehû vezzakiri lehû bilâ tevanin ve lâ tenasi ellezi hûvû melaiketün fî zeyyi ünasi Mevlana hazreti şeyh Molla Muhyiddini Bilvanisî (Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi).

Hulasatilhalisine ve safvetissafine ve neticetisalihine velmüttekıne hafidi hadreti sani halifeti kutbi baykani elmuhsini bil ilmi vel edeb vel marufi bigavsinurşini el mütemesiki bişeriatilgarai el müttebiılişeriatinebeviyetizzehrai enaşiyi fi ibadetillahi ve naşiri li diyaneetillahi vel ganimi iyanitillahivel hadimi li şeriatillahi Mevlana hazreti şeyh Fadlullah(.Kaddesallâhu sırrahû ve ilâ ruhi)

Gidvetül eimmeti ve ssalikine şemsil milleti veddini necli Gavsi Nurşini el camii beyne-zzahiri velbatıni el mutasarrifi lilmüridine alettahkiki hadimit tarikati ved dini ellezi men temesseke bihi temesseke bi hablil metini Mevlayi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temessüküna vellezi aleyhi itimaduna vebihi iftiharuna ve minhu istimdaduna şeyhinel kamilil mükemmili mevlana hazreti  eşşeyh Alamuddin (kuddise sirrehu  )

Küllin mine’s-Sâdâti ve’l-hulefâi ve’l-müridîne ve’ l -muhibbîne ve’ l –mahbûbîne ve’l-mensûbîne ve’l-müntesîbine ilâ hâzihi’t-tarîkati’l-‘aliyyeti ve sâiri’t-turuk. Allâhümmec’al misle sevâbihâ mek-tûben fi sahifeti a’mâli küllin verfa’ bihâ de- racâti küllin ve a’li bihâ fi a’lâ-i ‘ıllıyyîne menzilete

Küllin ve zidnâ bihâ mehabbe-ten ‘inde cenâbi küllin ve efid ‘aleynâ min berakâti küllin ve etmim lenâ sülûke hâzi-hi’ttarîkati’l-‘aliyyeti ve veffiknâ li-merdâti şeyhinâ vemtısâli evâmirihî vectinâbi menâhîhi verzukne’l-bekâe bike ba’de’l-fenâi fîke ‘alâ kademi sâdâtine’s-sâlikîne fîhâ.

Allâhümmağfir lenâ hatâyânâ veclubnâ ilâ mehabbetike bi-mehabbet-i evlıyâike verzukne’t-tevfîka ve’1-istikâmete ‘alâ dînike ve tâ’atike bi-rahmetike yâ Erhame’r-Râhimîn. (Âmîn ve l-hamdulillâhi Rabbi’l-‘Alemin)

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.