Hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık vechine Hamd ALLAH (c.c.)’a mahsus salât ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) (SAV) ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun Ey ALLAH (c.c.)’ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV)nın ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur.Ulaştır ve vasıl eyle

Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV) sonra ailesinin hepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın (ALLAH (c.c.) onların hepsinden razı olsun Ruhlarını vasıl eyle)

Bütün sadatı izamın ki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatlari sadatının ruhlarını vasıl eyle.(ALLAH (c.c.) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.)

Şeyhimiz sığınağımız imamımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külâl (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları ALLAH (c.c.)’a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Ganî olan ALLAH (c.c.)’ın muhabbetinde kaybolmuş HAZRETİ AZİZAN diye bilinen Aliyyir Ramite’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

ALLAH (c.c.) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Rivegeri’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyanın kutbu ALLAH (c.c.) dostlarının delili; bid’atları kıran sünnei ihya eden Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Hak ve adalette tabi kutup ALLAH (c.c.)’ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan ikinci binin yenileyicisinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

İrşad dairesinin kutbu Doğru yol üzrindeki ins ve cinin gavsı ALLAH (c.c.) yolunda seyri sülûk eden ALLAH (c.c.)’a rükû ve secde eden zahiri ledün ilmlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid’in (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri hidayet nuruyla atdınlatıcı Dinin yıldızı öyleki Rasulü Kibriya’nın halefi Efendimiz Seyyid Abdullah’ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız Onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuzdünü aydınlatıcı efendimiz Hazreti Seyyid Taha’nın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi umumun ve ALLAH (c.c.)’dan korkanların Gavsı bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu yardım isteyenlerin yardım edicisi gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Ariflerin sultanı vasıfların kutuplarının kutbu fenaya mutlaka erişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcışeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid’atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid’a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman’ı Taği’nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve ALLAH (c.c.)’ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah’ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini toplamış ve islamın ve müsümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların bütün miskinleri esirgeyici imamların sül’uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed Diyauddin’ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Evliyaların makamlarının varisi Mü’minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi’nin(ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Bütün gücünü Şerîa-ı garrâ’nın yayılması uğrunda harcayan, bidatlerle mücadelede son derece kararlı olan,Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Muhammed Ma’şûk (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Önceki ulemanın bir misali, sonraki ulemanın bir önderi, selef mutasavvıflarının takipçisi,Ebediyet latifeleri denizinde gark olmuş, Rahmaniyet nurlarına dalmış, insanlar içinde Allah’ın bir delili,Hiç durmaksızın ve unutmaksızın Rabbini anan insan suretinde bir Melek ,Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvânisî (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

Seçkinler seçkini , Paklar pâkı olan Salih ve muttakilerin meyvesi,ikinci Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin)’in torunu, Baykan Kutbu’nun halifesi. İlim ve edeple ihsanda bulunup , kemale erdiren, Ğavs-ı Nurşinî olarak bilinen,Şerîat-ı Garrâ’ya dört elle sarılan, parlak Nebevî şerîate hakkıyla uyamakla yücelmiş ,Allah’ın ibadetiyle coşan, Allah’ın dinini yayan, Allah’ın yardımıyla desteklenen, Allah’ın Şerîatinin hizmetkarı, Şeyhimiz Şeyh Fadlullah (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

İmamların ve saliklerin önderi, din ve milletin güneşi, Nurşin Ğavsı’nın evladı, zahiri ve Batîni ilimleri toplayan(hakîkat üzere, kesin üzere) müritlerine tasarruf eden, din ve tarikatın hizmetkârı. Kim ki O’na tutunursa sıkı bir ipe tutunur. Efendim, Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız, kendisiyle iftihar ettiğimiz, kendisinden medet umduğumuz,Kamil ve mükemmil  Şeyh Alamuddin Hazretleri. Sırrı mukaddes olsun.

Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.

Ey ALLAH (c.c.)’ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin ameldefterine yaz. her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur.

Her birinin varacağı makamı yükselt onların muhabbetini indinde arttır. onların feyzlerini bereketlendir ve yüksek tarikat yolunda bizlerin feyizlerini tamamla ve bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O’nunemrine imtisale(boyun eğmeye) nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle. Bizi bekabillah ile rızıklandır. fenafillah oldukları sonra bu yolun yolcularının birleştikleri yerde bizi buluştur. Ey ALLAH (c.c.)’ım bizleri hatamızdan dolayı mağfiret buyur ve muhabbetine celbet. Evliyaların muhabbeti ile dinde istikamet ve muvaffakiyetli taatle Sen’in rahmetinle rızıklandır. Rahman ve Rahim olan Sensin. AMİN

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.