Kur’an okumak müminin Allah’a münacatıdır. Hadisi şerifte;“ Bir kimse rabbi ile konuşmak isterse kur’an okusun” buyrulmuştur.

Kur’an’ın okunuşu hakkındaki adab şöyledir;

1-Güzelce abdest almak

2-Kıbleye karşı namazda oturduğu gibi oturmak

3-Euzü besmele çekmek

4-Tecvide riayet etmek

5-manasını düşünmek

6-Manaya gücü yetmiyorsa, manasını anlayan birinin yaptıklarını yapmak

7-Hüzünlü bir sesle okumak, sesi şiddetlendirmemek

Çünkü hüzünlü okunan kur’an huşuyu artırır ve gözyaşının akmasına sebep olur. Hadisi Şerifte;

“Kur’an-ı hüzünlü bir sesle okuyunuz, çünkü hüzünle nazil olmuştur” buyrulmuştur

Ayrıca Kur’an da;

“Allah müteşabih, ikişerli bir kitab olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir” (Zümer süresi-23) buyrulmuştur.

8-Kur’an okurken ağlamak.

9-Ağlamasa bile ağlıyormuş gibi yapmak.

Hadisi Şerifte;

“Kur’an okurken ağlayın, ağlayamazsanız ağlarmış gibi yapın!” buyrulmuştur.

10-Kur’an ezberlemeye çalışmaktır.

Çünkü kur’anı ezbere okuyanlar iyilerle haşrolunurlar.Hadisi şerifte;

“Kur’an okumak kendilerinin mahereti olan, iyi ve kıymetli insanlar olacaktır” buyrulmuştur.

11-Kur’an okurken kendisine meşakkat gelse bile okumaya ısrarla devam etmek.

Hadisi şerifte;

“Kur’an-ı hece hece zorlanarak ve zahmetle okuyanlara iki sevap vardır” buyrulmuştur.

Kur’an okurken kişiye okuması zor gelse o zorluk ile Kur’an-ı terk etmeyip okumakta ısrar ederek, ona iki sevap vardır. Birisi kur’an okuduğu için, diğeri zorluğa sabır ve tahammül ettiği için verilir.

12-Kur’an-a çalışırken hata yapmamak için mushafa bakmak.

Hadisi şerifte;

“Ümmetimin en faziletli ibadeti, bakarak kur’an okumalarıdır.” Buyrulmuştur.

13-Kur’an okurken esneme arız olursa, Kur’an-ı kapayıp okumayı bırakmaktır.

Hadisi şerifte;

“Esnemek şeytandandır!”buyrulmuştur.

14-Kur’an okurken her ayetin sonunda durmak.

15-Rahmet ayeti geldiğinde Allah’tan istemek.

16-Azap ayeti geldiğinde Allah’a sığınmak.

17-Tenzih(Allah’ın eksikliklerinden münezzeh olduğunu bildiren) ayetler geldiğinde Allah’I takdis etmek ve sübhanallah demek

Huzeyfe ibn Yemani (r.a) rivayet olunur ki;

“Peygamber(s.a.v) ile namaz kıldım. Bakara suresinden başladı.Azap ayeti okuduğunda Allah’a sığındı,Rahmet ayeti okuduğunda Alah’tan istedi,tenzih ayeti okuduğunda sübhanallah diyerek Allah’ı takdis etti.”

18-Kur’an kelamlarını ve harflerini birbirinden ayırmak.

Bir kimse Kur’an okuyan kimsenin okuduğu harfleri saymak istese rahatça sayabilmeli. Çünkü bu şekilde okunan kur’anın harfi başına yirmi sevap verilir,harfler ve kelimeler birbirine bağlı olarak okuyan kimsenin okuduğu Kur’an-ın harfi başına on sevap verilir.

Hadisi şerifte;

“Kim Kur’an’ı, harflerini ve kelimelerini belli ederek, ayırarak okursa her harfine karşılık yirmi sevap alır,kimde ayırmadan okursa her harfe karşılık on sevap alır.” Buyrulmuştur.

19-Kalbinde itminan ve huşu olması gerekir.

Ayrıca uzuvlarında da sükunet ve itidal ve sakince oturmalıdır.

20-Normal olmayan hareket ve yüksek sesle okumamak.

Müminlerin annesi hz.Aişe (r.a) bu şekilde kur’an okuyan birini gördüğünde “Kur’an insanların akıllarını başından almaktan beridir. Fakat Allah’tan korkanların tüyleri ürperir”buyrulmuştur.

21-Fatiha suresi okunduğunda besmeleyi el-hamd kelimesine yetiştirmektir ve de besmeleyi okumaktır.

Hadis-i şerifte;

Allah Teala şöyle buyurdu; Ey İsrafil ! İzzetim,celalim,varlığım ve keremime yemin erdim kibir kimse besmeleyi Fatiha ya ilave ederse,yani ikisini bir nefeste okursa şahit olun,ben o kimseyi bağışlarım.Cennete kabul ederim.Günahlarını affeder,dilini ateşte yakmam.Kıyametin azap ve zorluklarından onu emin kılarım.Peygamberler ve Evliya kullarımdan önce beni görür .” buyrulmuştur.

22-Kur’an okurken bazı ayetleri anlamak ve kalbini mutenebbi kılmak için o ayetleri tekrar etmektir.

Çünkü peygamberimizin;

“İn tuazzibhum feinnehu ibaduke vein tagfir lehum feinneke entel azizu’l-hakim”ayetini birkaç defa tekrarladığı rivayet olunmuştur.

Said b. Cubeyr(r.a) de;

“Vemtazu’l-yevme eyyuhe’l-mürimun”ayetini birkaç defa tekrarlamıştır.

Bu konu hakkındaki hadisler;

-Peygamberimizin (s.a.v.) besmeleyi okuduğu ve anlamak ve de tefekkür etmek için yirmi kere tekrarladığı rivayet olunmuştur.

-Ebu Zer rivayet eder; “Peygamber bir gece kalkıp bize namaz kıldırdı. “İn tuazzibhum feinnehu ibaduke vein tagfir lehum feinneke entel azizu’l-hakim” ayetini tekrar tekrar okudu.”

23- Kur’an’ı yüzünden okumayı unutmamak.

Hadis-i şerifte:

“Ümmetimin günahları bana bildirildi, Kur’an’dan bir ayeti veya sureyi öğrenip sonra unutandan daha büyük günahkar görmedim!” buyurmuştur.

Unutmaktan maksat ezberleyip sonra unutmak değildir, yüzünden okumayı unutmaktır diye tefsir edilmiştir.

24- Oturulan evde Kur’an okumak.

Çünkü içinde Kur’an okunan evlerde Kur’an okunduğu bilinir.

Hadis-i şerifte:

“Yeryüzünde Müslümanların öyle evleri vardır ki, içlerinde ışıkları arşa yükselen lambaları vardır.Yedi kat ve yerdeki Allah’a en yakın melekler o kandiller sayesinde o evleri bilirler”buyrulmuştur.

“Ve bu ışık içinde Kur’an okunan müminin evidir”derler.

Ebu Hureyre(r.a);

“Bir evin içinde kur’an okunsa o eve melekler girer, şeytanlar çıkar ve o evin halkı daima hayır ve bereket ve saadet üzerine olurlar.Kur’an okunmayan eve şeytanlar girer melekler çıkar ve o evin halkı daima darlık çeker.”demiştir.

25-Tecvid kurallarına uyarak kırk günde bir kere hatim yapmak.

Çünkü Adem(aleyhisselam)’ın balçığı kırk günde yoğrulmuştur. Ayrıca anne rahminde çocuğun nutfe,mugde ve embiriyonun her bir uzvu kırk günde tamamlanır. Ve de nefsin tekamülüde kırk günde olur.Bir kimse kırk gün Alllah’a ihlasla dua ederse,hikmet o kimsenin kalbinden diline iner ve her kelamı hikmet olur.

Hadis-i Kutsi de:

“Adem’in çamurunu kırk günde yoğurdum” buyurulmuştur.

Rasulullah (s.a.v.);

“Birinizin anne karnındaki yaratılışı nutfe olarak kırk gündür.Sonra embriyo olursunuz, bu da kırk gündür. Somra mudge olursunuz bu da kırk gündür.”buyurmuştur.

Başka bir hadiste:

“Kim ihlasla Allah’a kırk gün ibadet etse kalbinden diline hikmet pınarları akar.” buyurulmuştur.

26-Yararlı ilimlerin hepsini,sırlarını ve ilahi feyzini istemek için Kur’an’dan faydalanmak.

İbn Mesud;

“İlim murad ediniz, Kur’an-ı Kerim’i seçiniz, çünkü O Kur’an’da ilk ve sonun ilmi bulunmaktadır.” buyurmuştur.

Öyle ki ariflerden birisi;

“Müminin ruhu kılın hamurdan çıktığı gibi bedeninden çıkar” hadisini mutaala edip bu mananın Kur’an’a uyup uymadığını araştırdı. Bulamadı ve telaşa kapıldı. Resulullah (s.a.v.)’ı rüyasında gördü ve “Ey Allah’ın elçisi,

-Hiçbir kuru ve hiçbir yaş yoktur ki; kitabımda olmasın(En’am suresi-59)

Ayetine binaen tüm Kur’an’ı hatmettim fakat hadisin manasını bulamadım.” dedi. Resulullah (s.a.v.) “Yusuf suresini incele bulursun” dedi.

Uyandığında abdest alıp Kur’an’a müracat etti. Yusuf suresini okurken;

“Yusuf’u gördükleri zaman kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar ve kendi ellerini kestiler.” ayeti kerimesinin hadisin manasına tam anlamıyla oturduğunu görünce şükretti.

Mısır’ın kadınları Züleyha’yı kınadıklarında, Züleyha onları sarayına davet edip ellerine birer bıçak ve birer portakal verdi. Yusuf (a.s.)’u onlara gösterdiğinde, O’nun güzelliğinin şaşkınlığından ellerini kesip acısını hissetmediler. İşte mümine de cennetteki makamı gösterilir ve onun güzelliğinden şaşkına döner ve ölüm acısını hissetmez manasındadır.

27- Kur’an’da soru ve tevbih gibi ayetleri okuyunca “bela” (evet) lafzıyla cevap verip tasdik etmektir.

Hadis-i şerifte rivayet olunduğuna göre:

“Vettin suresini okurken ‘Allah hükmedenlerin hakimi değil midir’(Tin suresi-8) ayetini okuduğunda ‘bela bende buna şahidim’ denilmelidir.

Kıyamet suresindeki,

“O ölüyü diriltmeye kadir değil midir?”(Kıyamet suresi-40) ayetini okuyunca “O her şeye kadirdir!” demelidir.

Mürselat suresindeki;

“Bundan sonra hangi söze iman ederler”(Mürselat suresi-50)ayetini okuyunca Amenabillah(Allah’a iman ettik) demelidir.

Vakıa suresindeki;

“Rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz?”(Vakıa suresi 58-59) gibi ayetler okunduğunda “Evet sensin ya Rabbi!” demelidir.

Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre bu tür ayetlerde bu söz üç kere tekrarlanmalıdır. İnfitar suresindeki;

“Ey insan, kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?”(İnfitar suresi-6) ayetini okuyunca, Peygamberimiz “Onu cehaleti aldattı” demiştir.

28- Kur’an’ı hatim ettiğinde bu hadis-i şerifi üç kere okumak gerekir.

“Allah’ım beni kabirde yalnız bırakma!”

Kur’an okuyan bir kişi bilmeden hata yapsa yahut gerektiği gibi harfleri doğru çıkaramasa, iyilik yazan melek onun sevap defterine tam okunmuş yani indiği gibi okunmuş, okunuşuna önem göstermiş sevabı yazar. Hadis-i şerifte: “Kur’an okuyan kişi, okuduğu zaman, hata veya dil sürçmesi yaparsa yada Arap değilse, melek ona indiği günkü gibi yazar.” Buyurulmuştur.

Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur;

“De ki, evlat edinmemiş ve mülkte ortağı olmayan, kendisinde asla şaşma olmayan Allah’a hamd olsun…”

(İsra suresi-11)

Kim bu yukarıda geçen ayeti sabah ve akşam üçer kere okursa onu yüceltir ve halk içinde heybetli kılar.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.