Bismillahirrahmanirrahim “Mü”minlere söyle gözlerini sakınsınlar” (1) Buradaki “mü”minler” kelimesi geneldir. Kadın erkek bütün müslümanları kapsar. Çünkü Kur”an”daki bütün hitaplar umumidir. (2) “Mü”min kadınlara da söyle gözlerini (yere) indirsinler (erkeklere bakmasınlar), namuslarını korusunlar. ” (3) diye ikinci uyarının gelmesini imam Kurtubi şöyle açıklıyor:
“Burada yüce Allah”ın kadınlara özel olarak hitap etmesi te”kid içindir. Çünkü “Mü”minler’e söyle” sözü yeterlidir. Bu kelime âm (genel) bir lafız olup kadın-erkek bütün mü”minleri kapsar.” (4)

Zinaya yaklaşmasınlar, namusunu korusunlar ve bir takımları gözleri haramdan sakınma emri yalnızca erkekleri kapsıyor zannetmesinler diye yüce Allah te”kid için ikinci bir hatırlatma yapmıştır. (5)
Cinslerin şehvetle birbirine bakmaları, birçok musibete sebep olabilir. Bazı insanların; her gördüğüne aşık oldukları (şıpsevdi) ve arzularına ulaşamadıkları için bunalıma düştükleri de sabittir. Haremlik-selamlık tatbikatı; gözleri haramdan korumak ve nesil emniyetini muhafaza etmek için, meşru kılınan bir tedbirdir. Resul-i Ekrem (sav)’in, bir sahabeye hitaben, “Hanımından ve cariyenden başkasına gözünü yum (bakma)” emrini verdiği malumdur. Yine “Kim yabancı bir kadının güzelliklerine şehvetle bakarsa, kıyamet gününde onun gözlerine kurşun dökülür” hadisi, meseleyi kavramamızı kolaylaştırmaktadır. Hz. Ümmü Seleme (r.anha) validemizden rivayet edilen hadis-i şerif; haremlik-selamlık tatbikatınının Osmanlı’ya değil, sünnete dayandığını göstermektedir. Hadis-i şerif şudur:

“Ben ve Meymûne ikimiz birlikte Rasulullah (sav) in yanındaydık. Yaşlı, âmâ (gözleri görmeyen) bir ihtiyar olan Abdulah ibni Ümmi Mektum bize doğru yöneldi Bunun üzerine Rasulullah (sav) bize:
– Kalkın ve perdenin arkasına geçiniz dedi. Ben dedim ki:
– Ey Allah”ın Rasulü, o bizi görmeyen ve bizi tanımayan bir âmâ değil mi? Rasululah (sav):
– O âmâ peki yâ ikiniz? Sizler onu görüyor değil misiniz? ” buyurdu (6)

Bir düşünün Peygamber (sav) hanımlarının iffetinin kemâlini, kalplerinin temizliğini bildiği halde yaşlı ve âmâ bir ihtiyara karşı tesettüre bürünmelerini ve ona bakmamalarını istiyor. Güzelliği gitmiş, yaşı ilerlemiş gözleri kör ve her türlü dünya zevkinden uzak bir ihtiyara karşı peygamber (sav)”in böylesine ihtimam göstermesi yüce Allah”ın emrine bağlılık içindir. (7)

“Evlerinizde oturun, ilk cahiliyye kadınlarının kırıtarak sokakta dolaştığı gibi dolaşmayın, ” (8)

“Bu ayet Rasulullah (sav) in hanımlarının kalbinden başkalarını düşünmeyi silmeye yönelik olduğu gibi, fitne ve günahtan korunmuşum. kendime sahibim diyenlerin bu bozuk fikirlerini red etmek içindir. Çünkü insan fıtratı devam ettiği sürece iki cins birbirine karşı emin olamaz. (9) Nitekim Yusuf (a.s.) :

“Ben nefsimi temize çıkarmıyorum, çünkü her nefis kötülüğü emreder. ” (10) diyor ve kendisinin nefse uyarak kötülük yapmamasını “Rabbimin acıması müstesna” diyerek Cenâb-ı Hakkın korumasına bağlıyor.

İmam Kurtubi bu âyetin tefsirinde diyor ki:

“Allah”ın Peygamberi dahi nefsinin temiz olmasını kerih gördüğü için “nefsimi temize çıkarmıyorum” (11) dedi. Çünkü nefsi temize çıkarmak zemmedilmiş, hoş karşılanmamıştır.” (12)

Şimdi burada durup iyice düşünmek lazımdır. Bir Peygamber kendi nefsinin temiz olduğunu, kadınlarda haşır-neşir olmasının kalbini bozmayacağını söyleyemiyor. Yüce Allah”ın koruması, kollaması olmasa, nefsiyle başbaşa kalsa nefsinin istediğini yaptırabileceğini söylüyor. Ama bir takım insanlar kadınlarla erkekleri aynı mekânda buluşturarak onlara dini telkinlerde bulunuyor. Kadınlarla tokalaşıyor, onlara el öptürüyor, senli, benli konuşuyor. Bunlar Islama uyuyor mu? diye sorulduğunda ise “O nefsini öldürmüş” diyorlar. Halbuki nefsin ölmediğini Yüce Allah peygamberinin lisanıyla bize bildiriyor.

Bu hususta en açık âyet ise Nur sûresi 31. âyettir

“Ziynetlerini göstermesinler” (13) âyeti mümin hanımların ziynetlerini ve ziynet yerlerini ve güzelliklerini yabancı erkeklere göstermelerini kesin bir emirle yasaklıyor.

Yine bu hususla ilgili olarak Hz. Ali (r.a.) dan rivayet edilen çok açık bir hadis-i şerif vardır.

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz Veda Haccı sırasında amca oğlu İbni Abbas (r.a.)ı arkasına gözetleyici ve koruyucu olarak bıraktı. Hasem kabilesinden güzel bir câriye Rasulullah (sav) den fetva sormak için gelince Peygamber (sav) cariyeye bakmaması için İbni Abbas (r.a.) ın boynunu çevirdi.
Abbas (r.a.)
– Ey Allah”ın Rasulü amca oğlunun boyununu mu çeviriyorsun? “deyince
Rasulullah;
– Bir genç delikanlı ve bir genç kız gördüm. Bu ikisine şeytandan emin olamadım” dedi. (14)

“Şimdi düşünün hac ibadeti için gelen insanların birbirine bakmalarının fitneye ve yakıcı şeytanın vesvesesine vesile olmasından emin olunamıyor. Peki kör, entrikacı, cahil ve dine görünüşte inandığını söyleyen ve günahsızlık iddiasında bulunanların durumunu? Bunlar yaşlı ihtiyar aldatmacasıyla genç kızları toplayıp onlardan cemaat oluşturuyorlar. Bu çok büyük bir belâ ve şeriata karşı işlenmiş bir cinayettir.” (15)

Hiç kimse nefsinden emin olamaz. Çünkü insan fıtratı her iki cinsin birbirine karşı ilgi duymasını gerekli kılıyor. Eğer haramdan sakınma olmazsa, insanlar gözlerini sakındırmazsa kendinden emin olmak mümkün değildir. Nitekim Peygamber (sav) in Hz. Ali (r.a.) ı uyarması bu hususu en güzel şekilde açıklıyor:
“Peygamber (sav) bir gün Hz. Ali (r.a.) a şöyle dedi:

– Ey Ali muhakkak ki cennette senin için bir köşk vardır. Bir bakışa ikincisini ekleme. Birincisi senin için mubahtır. Fakat başkaca bakma hakkın yoktur.” (16)

Bu hadiste geçen birinci bakıştan maksat hiçbir kast olmaksızın ansızın göze görünendir. Bunda herhangi bir günah yoktur. Eğer bu ansızın göz çarpmasının akabinde kadının cazibesi, güzelliği etkiler de tekrar bakılırsa işte bu bakış günahtır, yasaktır. (17)

Cerir b. Abdullah El- Cebeli (r.a.) anlatıyor:
“Rasulullah (sav) e ansızın bakış nedir diye sordum. Bana dedi ki:
– “Bakışını çevir” (18) yani ikinci kez bakma. Çünkü fitne ve şehvetten emin olamazsın. (19)

Rasulullah (sav) kadınlı erkekli karma toplantıları yasakladığı gibi bir kadının, başka bir kadını kocasına anlatmasını da yasaklamıştır.

Peygamber (sav) şöyle buyuruyor:
“Bir kadın, diğer bir kadını sanki görüyormuş gibi kocasına anlatmasın.” (20)

Yabancı bir kadının tasvir edilmesi ona bakma yerine geçer. Kocanın ona ilgi duymasını sağlar. Rasulullah (sav) ihtiyati bir tedbir olarak böyle davranmayı yasaklamıştır.

Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor: Rasulullah (sav) buyurdu ki:
– Gözlerin zinası bakmaktır,
– Dilin zinası konuşmaktır,
– Elin zinası dokunmaktır, her nefis arzu eder ve iştahlanır. Ferc ise ya yalanlar ya da doğrular. (21)

İmam Nevevi (rh) bu hadisin şerhinde şunları söylüyor:

“”Burada mecazi bir zina vardır. Bu zina yâ haram bakışla, yahut zinaya götürecek şeyleri dinlemekle, yahut yabancı birisine dokunmak yada öpmekle, yahut ayaklarla zina etmek için yürümekle, yahut yabancılarla haram olan konuşmalar yapmakla, yahut kalp ile düşünmekle işlenir, işte bütün bunlar mecazi zinanın çeşitleridir.” (22)

Yine harama bakmakla ilgili olarak Rasulullah sav şöyle buyuruyor: “(Harama) bakmak İblis”in atılmış oklarından bir oktur.” (23)

Bu hadisin manası kadının erkeğe, erkeğin kadına bakması düşmanın nefse ve kalbe attığı bir oktur. Hem dünyasını hem de ahiretini harap eder, tıpkı ok gibi. Okun ucu vücudun dışını yaralayıp deler, diğer kısmı da içini parçalar. (24)

Yukarıda zikredilen ayet ve hadisler ışığında kişi sosyal ve toplumsal ilişkilerini ayarlamalıdır.Hz. Ömer (R.A) buyurduğu gibi inandığınız gibi yaşamazsanız. Yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.Şartlar ne olursa olsun kamil müm’inler için ölçü şeriat-ı garradan ve sünnet-i seniyye den başkası olamaz.Lüfen yaşantımızı bir daha gözden geçirerek;İslamiyete uymayan taraflarımızı temizleyelim. Seydam Şeyh Fadlullah (K.S.) Kişi insanların hatırını gözetmeden önce Allah ve Resulünün hatırnı gözetmeli buyururlardı.

kaynaklar:
(1) Nur, 31
(2) El-Âmiri, Ahkâmun” Nazar, 262; Tahkiki Muhammed Fazl b. Abdulaziz
(3) Nur, 31
(4) Kurtubi, Tefsir, XII/226; El-âmiri. a.g.e. 262 (dipnottan)
(5) El-Amiri, a.g.e. 262
(6) Ebu Dâvud, Sünen, Libas, 4112; Tirmizi, Edeb, 1778; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/296
(7) El-Amiri, a.g.e. 263
(8) Ahzab, 33
(9) El-Âmiri, Ahkâmu”n-Nazar, 263
(10) Yusuf, 53
(11) Yusuf. 53
(12) Kurtubi, IX/210; El-âmiri, a.g.e. 263
(13) Nur, 31
(14) Tirmizi, Hacc, 885; Ebu Dâvud, Menâsik, 1935; İbn Mâce, Menâsik, 3044
(15) El-Âmiri, a.g.e. 265
(16) Tirmizi, Edeb, 2777; Ebu Dâvud, Nikâh, 2149; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/353, 357; Deylemî, Müsned, 8312
(17) El-Âmir, a.g.e. 266
(18) Müslim, Edeb, 11/159; Ebu Dâvud, Nikâh, 2148; Tirmizi, Edeb, 2776 Ahmed b. Hanbel, Müsned, İV/361; Teyalisi, Müsned, 93
(19) El-Âmiri, a.g.e. 266
(20) Buhari, Nikâh, VI/160; Ebu Dâvud, Nikâh, 2150; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/380; Teyalisi, Müsned, 35; Deylemi, Müsnedül Firdevs, 7822
(21) Buhari, istizan, Baku Zina”l-Cevârih. VII/130. Müslim.. Kader, 2657 Ebu Dâvud. Nikâh, 2152; Ahmed b. Hanbel, Müsned. II / 317, 379
(22) Nevevi, Şerhu”l-Müslim, XVI/206: El-âmiri. a.g.e. 268
(23) Hâkim, Müstedrek, İV/314: Deylemi. Müsned. 6872
(24) El-âmiri, a.g.e. 268

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.