Gösteriliyor: 1 - 10 of 21 Makaleler

Kuran-ı Kerim Allah Kelamıdır, Yaratılmış Değildir

KUR’AN-I KERİM ALLAH KELAMIDIR, YARATILMIŞ DEĞİLDİR Kur’an-ı Kerîm, mushaflarda yazılıdır, kalblerde mahfuzdur, li­sanlarda okunan kelâmdır. Burada Kur’an’dan maksat, Allah Teâlâ’nın kelâm-ı nefsîsidir. Mushaflarda yazılan, kalblerde mahfuz bulunan ve lisanlarda oku­nan kelâm bu nefsi kelâma delâlet eder. Kelâmullah hakkında şöyle bir soru akla gelebilir: Eğer Allah kelâmı, kadim olan mana için hakikat, teşekkül eden nazım ve …

Taklit Yoluyla İman

Taklit Yoluyla İman Sahih Midir?

Taklit, bir şeyin delilini,   doğruluğunu veya eğriliğini araştırmadan onu tasdik etmek ve yolunca   gitmektir. Taklit iki türlüdür, birisi güzel,   diğeri kötüdür. Taklitin güzel olanı, hak üzere giden,   sözü doğru, özü doğru, işi doğru bir kimsenin peşine düşmek ve her ne derse   tasdik etmektir. Hz. Peygamber’e (s.a.v) teslim olup her sözünü tasdik etmek   bu kısma girer. …

iman-nedir-mumin-kimdir

İman Nedir, Mümin Kimdir?

İMAN NEDİR, MÜMİN KİMDİR? İman, kelime olarak, “içten kabullenmek, kalple tasdik etmek, güven vermek, emin olmak” manalarına gelir. İman hak olan şeylere olduğu gibi, batıl olan şeylere de olur. Putlara, batıl işlere, şeytana, cinlere, sihirbazlara, kahinlere, nefsani kötü şeylere inanmak gibi. Dinimizde iman, yüce Allah’ın varlığına ve birliğine, O’nun yarattığı meleklerine, indirdiği kitaplarına ve gönderdiği …

Fıkh-ı Ekber

İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah kendilerinden razı olsun, Selefin alimleri tâ İslâm’ın ilk devirlerinde Hz. Peygam­ber sallellahu aleyhi vesellem’in üzerinde bulunduğu inanç yolunu tesbit etmişler ve bozuk inançları reddederek tertemiz ve sağlam bir inanç yolunu, Ehl-i Sünnet vel-Cemaat yolunu bizlere kadar intikal ettirmişlerdir. Hz. Peygamber sallellahu …

İmam-ı Azamı’n Hayatı

İmam Âzam’ın Hayatı 1- Doğumu ve Yetişmesi: Üzerinde değişik görüşler belirtilmiş olmakla beraber tarihçile­rin çoğunluğunun ittifak ettiği nokta şudur: İmam Âzam Hazretleri Kûfe’de doğup büyümüş ve hayatının çoğunu bu şehirde geçirmiş­tir. Yine tarihçilerin çoğunluğunun birleştiğine göre, İmam Âzam, hicrî (80) senesinde dünyaya gelmiş olup (150) senesinde 70 yaşın­da olduğu halde Bağdat’da dünyaya gözlerini kapamıştır. Halen …

Fıkıh İlminde Temayüzü

V- İMAM AZAM’ın Fıkıh İlminde Temayüzü(başkalarına göre üstün duruma gelmesi): Hicri (120) yılında İmam Hammad vefat edince, onun yerini en seçkin talebesi Ebû Hanife almış, dolayısıyla bütün gözler kendisine çevrilmişti. İmam Âzam, büyük tecrübeleri ve engin zekâsı, kuvvetli akılcılığı ve hazırcevaplığı sayesinde hocasının ders halkalarını ba­şarı ile devam ettirmişti. İmam Âzam ticaretle de meşgul bulunduğu …

Fıkıh İlmine Giriş

Başlangıçsız her şeyin evveli, nihayetsiz her şeyin sonu; Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi, varlığı kendinden olan Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ve senalar olsun. Yüce Allah, kemal sıfatlarından olan Cemal ve Celâl sıfatları ile vasıflanmıştır. Allah Teâlâ, noksan sıfatlardan, yaratılmış olmaktan, zevale uğramaktan beridir. Kıyâmete dek salat ve selâm, rahmet Nebisi, Ümmet’in şefaatçisi halkın aynasında …

Selefin Kelâm İlmine Karşı Çıkmalarının Sebepleri

Zikredilen bütün bu sözlerin Selef âlimlerinden sadır olmasının birkaç sebebi vardır: 1- Yukarıda geçen sözden anlaşılan mana. O mana da şudur; Felsefeyi kötülemelerinin sebebi, Felsefe İslam’ın esaslarını anlamaya manidir, bir maksadı ifade ederken manasız işlerle uğraşmaktır. 2- Hak üzerinde de olsa felsefe çekişmeye ve münakaşaya sevk edicidir. Münakaşa ise ekseriya kötü huylara sebep olan hasımlaşmaya …

İman Esasları

İmam Âzam Ebû Hanîfe el-Kûfî “Fıkh-ı Ekber” adlı kitabınaşu sözleri ile başlamıştır: (Tevhidin aslı ve itikatta sağlam dayanak mükellefin söylemesi farz olan şu esaslardır: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam­berlerine, öldükten sonra dirilmeğe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, inandım.)   Allah’a İman   Hişâm, Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’den rivayet etmiştir: Ebû Hanîfe’nin şöyle dediğini duydum: “Allah’ın …

Allah’ın Birliği

İmanı Âzam buraya kadar imanın esaslarını açıkladıktan son­ra esas Tevhid’in mânasını bütün açıklığı ile izah etti ve şöyle dedi. “Allahu Teâlâ zatında birdir. Fakat bu birliğisayı cihetinden değil, ortağı bulunmamak yönündendir.” Birliğinin sayı cihetine inhisar etmemesi, kendinden sonra bir varedicinin bulunduğu vehmini ortadan kaldırmak içindir. Zira adet mânası üzerinde düşünülünce, başka sayılar da akla gelir. …