Gösteriliyor: 1 - 10 of 16 Makaleler
mektubat-i-seyda-i-tahi

Mektubat-ı Seyda-i Taği

1.Mektup Şeyh Abdurrahman-i Tagi (K.S)bu mektubu Bitlisli el-Hac Yusuf Efendi’ye dünyanın kötülenmesi hakkında göndermiştir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.Salat ve selam seçtiği kulları üzerine olsun. Allah için kardeş el-Hac Yusuf’a, Allah O’nu üzüntüden korusun.Bu mektubu size yazdırmaya, Sohbetten geri kalmanız ve bilhassa bu zamanda beldenizde makam elde etmek için dünyaya olan Muhabbetiniz sevketti.Dünyanın arzuları …

Mükaşefetü'l-Kulub Kalplerin Keşfi

Kalplerin Keşfi (Mükaşefetü’l-Kulub)

SABIR VE HASTALIK Allah’ın azabından kurtulmak, O’nun sevab ve rahmetine nail olarak cennetine girmek isteyenler, nefislerini dünyaya ait azgın arzulara kapıl-maktan alıkoymalı, hayatın sıkıntısı ve musibetlerine karşı sabırla katlan-malıdırlar. Nitekim ulu Allah (C.C.) «Allah sabredenleri sever» buyuruyor. (17) Sabır birkaç türlüdür: Allah’ın emirlerine uymakta sabretmek (sebat), Allah’ın yasaklarından uzak durmada sabretmek (direnmek), musibete, bilhassa ilk …

el Munkızu Mined Dalal İmam Gazali

El-Münkızü Min-Eddalâl (İmam-ı Gazali)

Bismillâhirrahmânirrahîm Her kitâbın ve makâlenin başında, kendisine hamd ile başlanan Allahü teâlâya hamd ederim. Risâlet ve nübüvvet sâhibi Muhammed Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem”, âline ve eshâbına “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” salât ve selâm olsun! Ey din kardeşim! Benden ilmlerin gâyesini ve sırlarını, mezheblerin insanı helâke götürenlerini ve özelliklerini açıklamamı istedin. Birbirine zıt olan çeşidli …

hadislerle-tasavvuf-seyh-esref-ali-tanevi

Hadislerle Tasavvuf

Hadislerle Tasavvuf Hadislerle Tasavvuf adlı kitap Şeyh Eşref Ali Tanevi’ye kaddesallahu sırrahulaziz aittir. Şeyh Eşref Ali Tanevi kaddesallahu sırrahulaziz bu kitabında tasavvufi prensiplerin hadisler yönünden delillerini ortaya koymaktadır. Hadislere getirdiği yorumlarla tasavvufun hadislerdeki dayanaklarını açıklamakta, bunun hadislerin anlaşılmasında önemli ufuk açmaktadır. Bu yönüyle eser sahasında tek olmak özelliğine sahiptir. Hadislerle Tasavvuf, SEY-TAC Yayınları 2000, Müellif …

Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka

Tarikatta Rabıta (Aynü’l-Hakîka fî Râbitati’t-Tarîka)

Aynü’l-Hakîka fî Râbitati’t-Tarîka (Tarikatte râbıta, hakikatin ta kendisidir) Mehmed Fevzî Efendi (Eski Edirne Müftüsü) ‘nin, râbıtayı inkâr eden Seyyid Hoca’ya cevâben yazdığı risâle Müellifin Kısa Hâl Tercemesi Müellif, el-Hâc Mehmed Fezvî b. Ahmed (rh.), eski Edirne müftülerinden âlim, ârif, fâzıl bir zâttır. Hicrî 1242’de (M. 1826) Tavas’a bağlı Yârangüme kasabasında dünyaya gelmiştir. İstanbul, Edirne ve daha …

Bediuzzaman Said Nursi Telvihat-i Tis-a Risalesi Şerhi

Telvihât-ı Tis’a Risalesi

ÜSDATBEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ- 29.MEKTUP Dokuzuncu Kısım Telvihat-ı Tis’a بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ [Şu kısım, turuk-u velayet hakkında olup “Dokuz Telvih”tir.] “Tasavvuf”, “tarîkat”, “velayet”, “seyr ü sülûk” namları altında şirin, nuranî, neş’eli, ruhanî bir hakikat-ı kudsiye vardır ki; o hakikat-ı kudsiyeyi ilân eden, ders veren, tavsif eden …

Şihabuddin Suhreverdi Avarifu-l Mearif Kitabi

Avârifü-l Me’ârif (Tasavvufun Esasları)

Yazar:Şihabuddin Sühreverdi Hazretleri GİRİŞ SÜHREVERDİNİN HAYATI VE ESERLERİ 1.Hayatı: ” Devrin siyasi ve kültürel durumu Müellifin yaşadığı çağ Abbasi hilafetinin yıkılışına tekaddüm eder.  Bu dönem aynı zamanda İslam dünyasında medreselerin ve tekkelerin kurulup yaygınlaşmaya başladığı dönemdir. İbn-i Arabi, N. Kübra, A. Geylani, Razi gibi büyük kametler bu dönemde boy gösterir. ” Müellifin adı ve nesebi …

İmam-ı Gazali Ey Oğul Risalesi

Ey Oğul Risalesi

EY OĞUL ..:: 1 ::.. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a; iyi akıbet O’ndan sakınanlara; salât ve selâm O’nun Peygamberi Muhammed’e ve bütün âline olsun! BU KİTABIN YAZILMASININ SEBEBİ Ey okuyucu! Bilmiş ol ki Şeyh İmam Zey-nü’d-Din, Hüccetü’l-İslâm 1 Ebu Hâmid b. Mu-hammed el-Gazâlî’nin, (Allah rahmet eylesin) önde gelen talebelerinden birisi, yıllarca …

Halidiye Risalesi Mevlana Halid-i Bağdadi

Halidiye Risalesi

Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Ashàb-ı bâtından, yâni içleri temiz ve kemâle ulaşan bahtiyarlardan ve enbiyâ aleyhimüs-salâtü ves-selâm hazretlerinden feyz alabilmek, iki veya üç şeye bağlıdır. Bunlardan biri ihlâs, biri edeb, biri de ehlullaha muhabbet etmektir. Feyz ancak ehlullahın kalblerinden alınır. Onların kalbleri feyz ile doludur. …

kureysi-risalesi-abdulkerim-kureysi

Kuşeyri Risalesi

Melekûtunun büyüklüğü bakımından eşsiz, ceberûtunun güzelliği yönünden biricik, teklifindeki yücelik cihetinden aziz, her nevi ihtiyacı görmedeki (samediyyet) yüksekliği itibariyle mukaddes, zatı bakımından herhangi bir şeye benzemiyecek kadar ulu, sıfatları bakımından her nevi son ve kusurdan münezzeh, ulûhiyet makamının hakkı ve hususiyeti olan sıfatlara sahip ve yarattığı şeylerden hiç birine benzemediğini ifade eden delillere mâlik olan …