Gösteriliyor: 1 - 10 of 10 Makaleler
Mükaşefetü'l-Kulub Kalplerin Keşfi

Kalplerin Keşfi (Mükaşefetü’l-Kulub)

SABIR VE HASTALIK Allah’ın azabından kurtulmak, O’nun sevab ve rahmetine nail olarak cennetine girmek isteyenler, nefislerini dünyaya ait azgın arzulara kapıl-maktan alıkoymalı, hayatın sıkıntısı ve musibetlerine karşı sabırla katlan-malıdırlar. Nitekim ulu Allah (C.C.) «Allah sabredenleri sever» buyuruyor. (17) Sabır birkaç türlüdür: Allah’ın emirlerine uymakta sabretmek (sebat), Allah’ın yasaklarından uzak durmada sabretmek (direnmek), musibete, bilhassa ilk …

el Munkızu Mined Dalal İmam Gazali

El-Münkızü Min-Eddalâl (İmam-ı Gazali)

Bismillâhirrahmânirrahîm Her kitâbın ve makâlenin başında, kendisine hamd ile başlanan Allahü teâlâya hamd ederim. Risâlet ve nübüvvet sâhibi Muhammed Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem”, âline ve eshâbına “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” salât ve selâm olsun! Ey din kardeşim! Benden ilmlerin gâyesini ve sırlarını, mezheblerin insanı helâke götürenlerini ve özelliklerini açıklamamı istedin. Birbirine zıt olan çeşidli …

hadislerle-tasavvuf-seyh-esref-ali-tanevi

Hadislerle Tasavvuf

Hadislerle Tasavvuf Hadislerle Tasavvuf adlı kitap Şeyh Eşref Ali Tanevi’ye kaddesallahu sırrahulaziz aittir. Şeyh Eşref Ali Tanevi kaddesallahu sırrahulaziz bu kitabında tasavvufi prensiplerin hadisler yönünden delillerini ortaya koymaktadır. Hadislere getirdiği yorumlarla tasavvufun hadislerdeki dayanaklarını açıklamakta, bunun hadislerin anlaşılmasında önemli ufuk açmaktadır. Bu yönüyle eser sahasında tek olmak özelliğine sahiptir. Hadislerle Tasavvuf, SEY-TAC Yayınları 2000, Müellif …

Şihabuddin Suhreverdi Avarifu-l Mearif Kitabi

Avârifü-l Me’ârif (Tasavvufun Esasları)

Yazar:Şihabuddin Sühreverdi Hazretleri GİRİŞ SÜHREVERDİNİN HAYATI VE ESERLERİ 1.Hayatı: ” Devrin siyasi ve kültürel durumu Müellifin yaşadığı çağ Abbasi hilafetinin yıkılışına tekaddüm eder.  Bu dönem aynı zamanda İslam dünyasında medreselerin ve tekkelerin kurulup yaygınlaşmaya başladığı dönemdir. İbn-i Arabi, N. Kübra, A. Geylani, Razi gibi büyük kametler bu dönemde boy gösterir. ” Müellifin adı ve nesebi …

isaretler-kitabi-seyda-i-tagi

İşarat-i Seyda-i Taği

Ailesi: Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s) hz.lerinin hayatı hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Fakat ailesinin bulunduğu ev halk arasında sûfi evi olarak meşhurdur. Şeceresi hakkında kesin bir delil elde edemedik. Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s) hz.lerinin babasının adı Molla Mahmud´tur. Kemâlat sahibi, ilmiyle âmil, sünnetleri yerine getiren, müteheccid (teheccüd namazını kılan) ve gözü yaşlı bir zat olarak bilinirdi. …

Makamat-ı Mazhariye

Makâmât-ı Mazhariyye

MAKÂMÂT-I MAZHARİYYE Hazret-i Gavs-ül-islâm vel-müslimîn şâh Gulâm Alî Abdüllah el-Müceddidî “Rahmetullahi aleyh” 2002 iSTANBUL Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihîve eshâbihî ecma’în. Gulâm Alî ismi ile bilinen bu fakîr Abdüllah(Dehlevî) “afâ anhu” bildiririm ki, bu kitâb, kemâlât ve ma’rifetler sâhibi destgâh hazreti MevlevîNaîmullahın, mürşidimiz ve seyyidimiz tarîkat nûrlarının kaynağı, hakîkat sırlarının …

Şeytanin Hileleri Muhyiddin-i Arabi hz.

Şeytanın Hileleri

 (Muhyiddin-i Arabi´nin “Seceret´ül Kevn” adlı eserinden iktibas edilmiştir.) Alemlerin Rabbi olan Allah´a hamd olsun… Salat ve selam, efendimiz Emin Peygamber Muhammed´e… Sonra, onun ak aline… ve ashabının tümüne olsun. İbn-i Abbas (r.a.) Hz.´inden naklen Mu-az b. Cebel rivayet ediyor – Bir gün Resülullah (s.a.v.) ile beraberdik. Ensardan birinin evinde toplanmıştık… Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete …

Hikem-i Ataiyye Ataullah İskenderi[ks]

Hikemi Ataiyye

1-“Dünyanın faniliğinin (boşluğunu) anlamak için ilim lâzımdır.” Burada bahsedilen ilim, sahibine faydalı ilimdir. Bu da “mari’fetullâh“dır. Çünkü ilim olmayınca insan, bir şeyin fayda ve zararını anlayamaz. İlim, sahibinin kalbini parlatır, kalpten perdeleri kaldırır. Böylece o kimse de yolunu ve yürüyüşünü tayin eder. İlim, insanı Allâh’a yaklaştırır. Allâh’tan uzaklaşmak da ilimsizlikten olur. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Evde nasıl ki …

Minah

Minah

MİNAH (HEDİYELER) ŞEYH SIBĞATULLAH İL ARVASİ[k.s] ÖNSÖZ Hadsiz ve hesapsız hamd, medh ve şükür Allahu Taala’ya mahsustur. O Allah (C.C) ki zikri ile evliyanın kalblerini diriltti. Onların güneş gibi parlayan kalblerinin ışınları ile dünyayı aydınlatt ı . Kalblerinden zulmet perdelerini kaldırıp, esrar ve cemalinin müşahadesini onlara müyesser kıldı. Vuslat, muhabbet ve aşk şerbetlerini onlara içirip, …

Adab-ı Fethullah

Adab-ı Fethullah

Önsöz Velilerin kalplerini irfan nuru ile aydınlatan göğüslerini hikmetlerle süsleyen ve insanların onlardan faydalanmasını sağlayan Allah’a ( c.c) hamd olsun . Fakir, zengin herkese gönderilen ve “İman Süreyya Yıldızı’na bağlansa bile Faris oğullarından bir kavim ona ulaşacaktır” buyuran Hz. Muhammed ( S.A.V) Efendimizin, alinin, ashabının üzerine sayısız salat, selam ve rahmet olsun. Onlar Allah’ın ( …