Gösteriliyor: 1 - 5 of 5 Makaleler
Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka

Tarikatta Rabıta (Aynü’l-Hakîka fî Râbitati’t-Tarîka)

Aynü’l-Hakîka fî Râbitati’t-Tarîka (Tarikatte râbıta, hakikatin ta kendisidir) Mehmed Fevzî Efendi (Eski Edirne Müftüsü) ‘nin, râbıtayı inkâr eden Seyyid Hoca’ya cevâben yazdığı risâle Müellifin Kısa Hâl Tercemesi Müellif, el-Hâc Mehmed Fezvî b. Ahmed (rh.), eski Edirne müftülerinden âlim, ârif, fâzıl bir zâttır. Hicrî 1242’de (M. 1826) Tavas’a bağlı Yârangüme kasabasında dünyaya gelmiştir. İstanbul, Edirne ve daha …

Bediuzzaman Said Nursi Telvihat-i Tis-a Risalesi Şerhi

Telvihât-ı Tis’a Risalesi

ÜSDATBEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ- 29.MEKTUP Dokuzuncu Kısım Telvihat-ı Tis’a بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ [Şu kısım, turuk-u velayet hakkında olup “Dokuz Telvih”tir.] “Tasavvuf”, “tarîkat”, “velayet”, “seyr ü sülûk” namları altında şirin, nuranî, neş’eli, ruhanî bir hakikat-ı kudsiye vardır ki; o hakikat-ı kudsiyeyi ilân eden, ders veren, tavsif eden …

İmam-ı Gazali Ey Oğul Risalesi

Ey Oğul Risalesi

EY OĞUL ..:: 1 ::.. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a; iyi akıbet O’ndan sakınanlara; salât ve selâm O’nun Peygamberi Muhammed’e ve bütün âline olsun! BU KİTABIN YAZILMASININ SEBEBİ Ey okuyucu! Bilmiş ol ki Şeyh İmam Zey-nü’d-Din, Hüccetü’l-İslâm 1 Ebu Hâmid b. Mu-hammed el-Gazâlî’nin, (Allah rahmet eylesin) önde gelen talebelerinden birisi, yıllarca …

Halidiye Risalesi Mevlana Halid-i Bağdadi

Halidiye Risalesi

Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Ashàb-ı bâtından, yâni içleri temiz ve kemâle ulaşan bahtiyarlardan ve enbiyâ aleyhimüs-salâtü ves-selâm hazretlerinden feyz alabilmek, iki veya üç şeye bağlıdır. Bunlardan biri ihlâs, biri edeb, biri de ehlullaha muhabbet etmektir. Feyz ancak ehlullahın kalblerinden alınır. Onların kalbleri feyz ile doludur. …

kureysi-risalesi-abdulkerim-kureysi

Kuşeyri Risalesi

Melekûtunun büyüklüğü bakımından eşsiz, ceberûtunun güzelliği yönünden biricik, teklifindeki yücelik cihetinden aziz, her nevi ihtiyacı görmedeki (samediyyet) yüksekliği itibariyle mukaddes, zatı bakımından herhangi bir şeye benzemiyecek kadar ulu, sıfatları bakımından her nevi son ve kusurdan münezzeh, ulûhiyet makamının hakkı ve hususiyeti olan sıfatlara sahip ve yarattığı şeylerden hiç birine benzemediğini ifade eden delillere mâlik olan …