Gösteriliyor: 1 - 10 of 90 Makaleler
Hakiki Aşk

AŞK-I HAKİKÎ

Muhibb-i Sadık olamaz şol kişi kim dil-rübasından Rica-var-ı ivaz yahut talebkar-ı garaz her bar Sana ihsan edendir yar-ı sadık çünkü ey salik Değil sen kendine lütfettiğin kimse hakiki yar -Hafız Ahmet Mahir (Mâşuğundan her zaman bir şeyler isteyip karşılık beklerse bir kişi sadık bir âşık olamaz. Çünkü Ey salik! Sana asıl ihsan eden sadık yar …

Utbe Bin Gulam

UTBE BİN GULAM

Mutlak Cemal’e karşı bağrı yanık, vuslata müştak, vefa deryası, sefa membaı, zamanın beyi Utbe b. Gulam, gönül ehli olup fevkalade nurani idi. Bütün dillerde övülmüştü. Bir zamanlar Dicle’nin kenarında giderken ayağını suya bastı ve yürüdü gitti. Nehir sahilinde bulunan Hasan-ı Basri [k.s] bu işe şaştı ve “Bu dereceyi ne ile buldun?” diye bağırdı. Utbe b. …

Vuslat

Mevlana Celaleddin Hazretleri, vefatına yakın rahatsızlanır. Kendisine geçmiş olsun, diyen yakın dostu Sadreddin Konevî Hazretlerine şöyle söyler: “Bundan böyle şifa sizin olsun. Sevenle sevgili arasında zardan bir gömlek kaldı. Nurun nura kavuşmasını istemez misiniz? Ben, benden soyundum; O, hayalden soyundu. Şimdi vuslat sahasının son sınırında salınmadayım.” Bu hadiseden kısa bir müddet sonra Mevlânâ Celaleddin Hazretleri, …

Mürşid-i Kamillerden Tövbe Almak Zorunda Mıyız?

Mürşid-i Kamillerle Tövbeye Mecbur muyuz?

Mürşid Kamillerle Tövbeye Mecbur muyuz? “Bir mümin, diğer mümin kardeşine: “Gel, bir Allah dostunun elinde tevbe et, istikamet bul.” diye tavsiyede bulunduğunda bazıları bu daveti hoş görmekte. Bazıları ise: “Ben tek başıma tevbe edemez miyim? Tevbe için başkasına ne hacet? Tevbe için tekkeye-Mekke’ye gitmenin ne gereği var? Ayrıca mürşidle tevbe dinde var mı? Allah ile …

Evliyaullah

Veli; dost, sevgili, ermiş gibi mânâlara gelir. Evliyâullah kelimesi ise Allah-u Teâlâ’ya dost olanları ifade etmektedir. Saîd bin Cübeyr -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimize evliyâullahın kimler olduğu sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Onlar öyle kimselerdir ki görüldüklerinde Allah zikrolunur, onları gören Allah’ı hatırlar.” (Câmiüs-sağîr) Bu Hadis-i şerife göre Allah dostlarının sîret …

Hakikatı Kim Temsil Ediyor

Hakikatin, yegâne sahibi olduğunu iddia eden birçok insan vardır ki, hakikatin dili olsa, onlarla hiç bir ilişkisi olmadığını haykırırdı. Bu tip insanlar, daha önce kimsenin beklemediği davetsiz bir misafirin gelip evin döşeğine kurulması gibi “hakikat” döşeğinin üzerine kurulur ve ahkâm kesmeye kalkarlar. Şair ne güzel söylemiş: Herkes Leyla’ya vasıl olduğunu söyler Ama Leyla onlardan çok …

Teslimiyet

Mürşid-i kâmillerin müridlerine verdikleri emirler, müridin hâlini düzelten pek çok hikmeti içinde saklar. Mürid kendi sınırlı ilmi ile bunları göremeyip “Neden, niçin?” gibi sorulara takılarak emri sorgular daha kötüsü yerine getirmezse teslimiyetinde noksanlık var demektir. Bu da müridin ilerlemesindeki en büyük engellerden biridir. “İçimde bir eksiklik var, bir mürşid-i kâmil arıyorum. Ancak bugüne kadar gönlümü …

İnfak

ASIL SAHİB-İ İNFAK  CENAB-I ZAT-I MUTLAK’TIR Allah(cc)ın 99 esmasına bakıldığı zaman hepsinin içerisinde mevcut olan bir özelliktir vermek. El Halık yaratan, yoktan var eden sıfatıyla bütün yaratılmışları yokluk aleminden çıkarıp varlık vermiştir. Er Rezzak sıfatıyla rızıklarını vermiş, El Kerim sıfatıyla keremini yarattıklarının üzerinden eksik etmemiş, El Berr sıfatıyla iyilik ve ihsanı artırarak vermiş, El Muni …

Hakk Dostlarından Nasihatlar

Tasavvuf yolunda zahir ve bâtınını ikmâl etmiş ve kalbî merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine ulaşmış bulunan Hak dostları, “veresetü’l-enbiyâ” tabiriyle ifâde olunan bir şerefe nail olmuş bahtiyarlardır. Onlar, nebevî irşad ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yâni onlar, Hazret-i Peygamber ve onun ashabını görme şerefine nail olamayanlar için fiilî ve müşahhas rehberlerdir. Hadîs-i şerîfte buyurulur: …

Seyr-ü Suluk ve Nefsi Tezkiye

Seyri sülûk insanın tasavvuf disiplini altında yürüyüşünü ifade eden bir terimdir. İnsan sonsuz bir sefer içindedir. Bizim bitişini gördüğümüz, sülûkun dünya planında yürüyen kısmıdır. Seyri sülûk, eğilim, renk, irk, iklim vs…ye göre bir takım farklı özellikler gösterir. Son çağların en büyük İslam düşünürlerinden biri olan Sah Veliyullah Dehlevi sülûkun amacını, insan yapısındaki enerjiyi -Veliyullah buna …